4000 വച്ച് 20000 ഉണ്ടാക്കാം

bitbay make money online

എന്താണ് Bitbay എന്നു പറയാം….
bitbay എന്നു പറയുന്ന കമ്പനി Uk കേദ്രികരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്..

ഇതിൽ നമ്മൾ ആരെയും റെഫർ ചെയ്യണ്ട കാര്യമില്ല.🤑

ഇവർ നമ്മളുടെ പണം എടുത്തു crude oil , real estate , forex, bitcoin എന്നിവയിൽ invest ചെയ്യും എന്നിട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നമുക്കു ഡെയിലി തീരും അതാണ് ROI income നമുക്കു ഡെയിലി കിട്ടുന്ന 3%

bitbay assets joning packages

നമുക്കു ഇതിൽ ചേരണം എങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 4000 രൂപ invest ചെയ്യണം. ഈ നാലായിരം രൂപ നമ്മൾ invest ചെയ്താൽ ,നമ്മളുടെ 4000 ത്തിന്റെ 3% അതായത് 120 രൂപ നമുക്കു ഡെയിലി കിട്ടും .. ഇത് നമുക്കു 180 ദിവസം വരെ കിട്ടും ..
180×120= 21600 …🤑

bitbay assets daily returns

🏆ഇനി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക് അവർ invest ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ 5% കിട്ടും , അവർ ഇപ്പോൾ 4000 ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക് 200 രൂപ കിട്ടും ,8000 ഇട്ടാൽ 400 അങ്ങനെ …

ഇനി matching income .നിങ്ങളുടെ left and right വരുന്ന ഓരോ ആളും invest ചെയ്യുന്നതിന്റെ 10 % നിങ്ങൾക് കിട്ടും.. ഇവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല റെഫർ ചെയ്യുന്നത് .പക്ഷെ പൈസ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ പോകും..

BitBay Supporting WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/ETcCD5K2nkq16R80Kj7Caq