തൻസിംഹ് വയനാട്

amma

ഈ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ

18445 Views

“അമ്മാ…… ഈ മഹേഷിനെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നു കൊണ്ട് പോകോ…?എന്റെ കുഞ്ഞിന് വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് മൊത്തം തിന്നു.ഇതാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കു വരാത്തത്.” അരിഷത്തോടെ മഹേഷിന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ മിത്ര പറയുന്നത് കേട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നും സുമിത്ര… Read More »ഈ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ