പാമ്പു

  • by

1615 Views

പാമ്പു
നടന്നു നീങ്ങുബോൾ വെറുതെ നിലത്തോട്ടു നോക്കി
കണ്ടതോ നീളൻ ഒരു പാമ്പിനെ
പേടിച്ചരണ്ട് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു
അയ്യോ പാമ്പു പാമ്പു
കൂടെ നിന്നവരും പേടിച്ചു
അവരും നിലവിളിച്ചു
അയ്യോ പാമ്പു
പേടിച്ചരണ്ട പാമ്പും നിലവിലവിളിച്ചു
അയ്യോ മനുഷ്യർ
പാമ്പു തെക്കോട്ടും മനുഷ്യർ വടക്കോട്ടും
പിന്നെയും അവർ കണ്ടുമുട്ടി പല ദിക്കിലും
പലരൂപത്തിലും പലഭാവത്തിലും
അവർ ചങാതികൾ ആയി
പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും
ബഹുമാനത്തോടും കൂടി
സസുഖം ഈ ലോകത്തിൽ
ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചു

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply